اعمال جراحی مختلفی برای اولین بار در ایران یا اولین بار در جهان توسط دکتر امیر غفران انجام شده است که لیست تعدادی از آنها در زیر دیده می شود:

 • 1. First world Operation:Right heart operation without cardiopulmonary bypass, the use of temporary TCPC

  2. First world Operation: Trans-annular RVOT patch with Inflow occlusion technique

  3. First world Operation: Iatrogenic RV _ Aorta Neo-connection

  4. First national Operation : Ross – Konno operation

  5. First national Operation : Use of UDVP for VSD closure

  6. First national use of : Modified Ultrafiltration (MUF)

  7. First national Operation center for; minimally invasive mitral valve repair

  8. First national Operation : Florida sleeve operation

  9. First world Operation: Septal cusp creation in Ebstein anomaly Repair

  10. First world Operation: Mitral repair with no Knot-on-cusp technique